Hvad er et menighedsråd?

Skibet menighedsråd består af otte medlemmer, der er valgt for en fireårig periode efter lov om menighedsråd, samt af sognepræsten.

Menighedsrådet afholder mindst et månedligt møde, dog ikke i juli. I møderne deltager så vidt muligt en medarbejdervalgt repræsentant for de ansatte ved kirken.

Menighedsrådets møder er offentlige, men menighedsrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre.

Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet, som har nedsat en række udvalg, der beskrives nedenfor.

Ved Skibet Kirke er for tiden ansat en organist og to kirkesangere, en Kirke- og kulturmedarbejder, en sekretær for præsten, en graver og en gravermedhjælper. Kun graveren er ansat på fuld tid.

Endvidere har vi ansat en regnskabsfører, som fører vores regnskaber og udarbejder årsregnskab m.v. og sammen med menighedsrådet fremadrettet udarbejder budget for omkostningerne i forbindelse med de kirkelige aktiviteter i sognet, samt drift og vedligeholdelse af kirke, kirkegård, kirkehus, præstegård m.v.

Ud over det administrative arbejde, arbejder menighedsrådet for at fremme et godt sogneliv med sogneeftermiddage med studieemner og studiekredse, sogneaftener med foredrag, en årlig sogneudflugt m.m.m.

Menighedsrådet har et skole-kirkesamarbejde med Skibet Skole, ligesom vi i samarbejde med FDF i Skibet i mange år har arrangeret fastelavns- og høstgudstjenester.

Vi har store aktiviteter omkring korarbejde og koncerter i kirken, som forestås af vores organist, ligesom vi bl.a. har babysalmesang, som forestås af vores Kirke- og kulturmedarbejder.

Vi er i menighedsrådet glade for den interesse og det frivillige arbejde, som ydes i forbindelse med aktiviteter og arrangementer i Skibet Sogn.

Hans Cordius