Ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Ritualet foretages af en præst i en kirke.

Klokkeringning

Præludium

Herunder føres bruden ind (går på venstre side af den, der fører). Alle rejser sig.

1. salme

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.

Lad os alle bede.

Herre, vor Gud, himmelske Far! Vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig: Giv os stadig, hvad vi behøver, og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed.

Amen.

Tekstlæsning

Alle rejser sig. Brudeparret og vidner drejer sig, således de kikker op mod alteret.

Således står der skrevet:

Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernene, planterne og dyrene sagde han: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

Og vor Herre Jesus Kristus siger:

"Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: 'Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød'? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille."

Og apostlen Paulus skriver:

Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Amen.

Alle sætter sig igen.

2. salme

Brudeparret træder frem foran alteret.

Tale

Tilspørgsel

Præsten siger:

N.N. I er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet ind i Guds hus for at få Guds velsignelse over jeres ægteskab.

Så tilspørger jeg dig (brudgommens navn)

Vil du elske og ære (brudens navn)

og leve med hende både i medgang og i modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? – Ja

Ligeså tilspørger jeg dig (brudens navn)

Vil du elske og ære (brudgommens navn),

og leve med ham både i medgang og i modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? – Ja

Her kan brud og brudgom eventuelt give hinanden vielsesringe.

Lad os alle bede:

Brudeparret knæler.

Almægtige Gud,

som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem,

vi beder dig, velsign denne brud og brudgom;

lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed.

Lad os alle i kor bede:

Vor Far, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med jer!

Brudeparret sætter sig.

(Drej MOD hinanden, og tag hinanden under armen! Gommer ”fører” bruden på plads.

Brudgommen sidder på brudens stol, og bruden sidder på sit vidnes stol.)

3. salme

Lad os alle bede:

Herre, vor Gud, himmelske Fader!

Vi takker dig for ægteskabet, og vi beder dig: Vær med din nåde hos N.N. i deres ægteskab, og giv din velsignelse til, at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed, og ikke give årsag til vrede og strid. Lad dem altid erfare din nådige hjælp i livet - også selvom de ikke bliver fri for prøvelser og modgang.

Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden i tro og lydighed og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed.

Amen.

Velsignelse

Modtag Herrens velsignelse:

Alle rejser sig. Brudeparret vender sig op mod alteret.

Herren velsigne dig og bevare dig,

Herren lade sit ansigt lyse over dig

og være dig nådig,

Herren løfte sit ansigt mod dig

og give dig fred!

Amen.

4. salme

Præsten kommer over og ønsker tillykke.

Parret rejser sig.

Postludium

Herunder går brudeparret ud.