Kirke - og kirkegårdsudvalg

Kirke- og kirkegårdsudvalget ved Skibet kirke er nedsat af menighedsrådet, og kan kun bestå af medlemmer af menighedsrådet. Udvalget består for tiden af 3 medlemmer.

Udvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører gennem kirkeværgen det daglige tilsyn med kirken, kirkehuset, og de bygninger og udstyr, som hører kirkegården til. Vi skal sørge for at bygninger, inventar og installationer holdes i forsvarlig stand, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.

Udvalget fører i samarbejde med kirkeværgen tilsyn med graverens/kirketjenerens arbejde på kirkegården og i kirken, og påser at de gældende regulativer og fastsatte bestemmelser overholdes.

Hvert år inden 1. oktober skal menighedsrådet sammen med en bygningssagkyndig foretage syn af kirke, kirkehus og kirkegård med tilhørende bygninger og installationer. Bortset fra de år, hvor synet forestås af provsten, fastsætter ud valget tidspunktet for synet efter aftale med menighedsrådets formand, den af menighedsrådets valgte bygningssagkyndige og kirkeværgen. Menighedsrådet skal underrettes om tidspunktet for synsforretning

Udvalget fører tilsyn med kirkeværgens forretningsførelse. Vi efterser at kirkens synsprotokol og kirkegårdsprotokollen er ført på forsvarlig og foreskreven måde.

Kirke og kirkegårdsudvalget afholder så vidt muligt et månedligt møde, hvor også kirkeværge, graver og gravermedhjælper deltager.

Skibet den 1. november 2011

Hans Cordius

Vedtægter for kirkegården